ค้นหาข้อมูลชื่อชุมนุม :  
ลำดับที่ รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม ระดับชั้น จำนวนสมาชิก ลงทะเบียน
รับ สมัคร
1. ACT-00001  ยุวกวีสุนทรีภาษาไทย ดูข้อมูลชุมนุม ครูสันติ เกตุผาสุข ม.ปลาย(4-6) 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
2. ACT-00002  ยุวกวีสุนทรีภาษาไทย ดูข้อมูลชุมนุม ครูศศิวิมล ศศิวรกุล ม.ปลาย(4-6) 11 คน 9 คน ลงทะเบียน
3. ACT-00003  เพลงพื้นบ้าน ดูข้อมูลชุมนุม ครูพรรณทิพย์ ศรีประเสริฐ ม.ปลาย(4-6) 11 คน 10 คน ลงทะเบียน
4. ACT-00004  เพลงพื้นบ้าน ดูข้อมูลชุมนุม ครูนิตยา ภูมี ม.ปลาย(4-6) 11 คน 1 คน ลงทะเบียน
5. ACT-00005  สื่อภาษาพาสนุก ดูข้อมูลชุมนุม ครูวรัญญา โสภาศรี ม.ปลาย(4-6) 11 คน 3 คน ลงทะเบียน
6. ACT-00006  สื่อภาษาพาสนุก ดูข้อมูลชุมนุม ครูแววนิดา ด้วงคำภา ม.ปลาย(4-6) 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
7. ACT-00007  เกม 24 ดูข้อมูลชุมนุม ครูสมชาย หาญเศรษฐสุข ม.ปลาย(4-6) 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
8. ACT-00008  เกม 24 ดูข้อมูลชุมนุม ครูจารุวรรณ ผิวคำ ม.ปลาย(4-6) 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
9. ACT-00009  หมากกระดาน ดูข้อมูลชุมนุม ครูสายชล โตสวัสดิ์ ม.ปลาย(4-6) 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
10. ACT-00010  หมากกระดาน ดูข้อมูลชุมนุม ครูพัชรินทร์ พัฒน์ธนกฤษศิริ ม.ปลาย(4-6) 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
11. ACT-00011  ดูหนังฟังเพลงย้อนดูคุณธรรม ดูข้อมูลชุมนุม ครูวิไลภรณ์ อาจพงษ์ ม.ปลาย(4-6) 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
12. ACT-00012  ดูหนังฟังเพลงย้อนดูคุณธรรม ดูข้อมูลชุมนุม ครูธีรนุช ป้องเพชร ม.ปลาย(4-6) 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
13. ACT-00013  นักสืบสายน้ำ ดูข้อมูลชุมนุม ครูนิธินาถ ล้อสินคำ ม.ปลาย(4-6) 11 คน 7 คน ลงทะเบียน
14. ACT-00014  นักสืบสายน้ำ ดูข้อมูลชุมนุม ครูสุปราณี กิตติวรเชฏฐ์ ม.ปลาย(4-6) 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
15. ACT-00015  Social Network ดูข้อมูลชุมนุม ครูปุณยนุช ศรีโสภา ม.ปลาย(4-6) 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
16. ACT-00016  Social Network ดูข้อมูลชุมนุม ครูภัทราวดี สนั่นเอื้อ ม.ปลาย(4-6) 11 คน 10 คน ลงทะเบียน
17. ACT-00017  สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ดูข้อมูลชุมนุม ครูนงเยาว์ ยิ่งกว่าชาติ ม.ปลาย(4-6) 11 คน 4 คน ลงทะเบียน
18. ACT-00018  สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ดูข้อมูลชุมนุม ครูนิรมล วารีรัตนโรจน์ ม.ปลาย(4-6) 11 คน 8 คน ลงทะเบียน
19. ACT-00019  ไส้เดือนดิน ดูข้อมูลชุมนุม ครูภัควัฒน์ บุญจริง ม.ปลาย(4-6) 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
20. ACT-00020  ไส้เดือนดิน ดูข้อมูลชุมนุม ครูดุษฎี สุประดิษฐ ม.ปลาย(4-6) 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
21. ACT-00021  คลิปสร้างสรรค์ ดูข้อมูลชุมนุม ครูฐิติพงษ์ หงษ์น้อย ม.ปลาย(4-6) 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
22. ACT-00022  คลิปสร้างสรรค์ ดูข้อมูลชุมนุม ครูกาญจนา เกตุรามฤทธิ์ ม.ปลาย(4-6) 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
23. ACT-00023  ศิลปะบนผืนผ้า ดูข้อมูลชุมนุม ครูแก่นจันทร์ การวิวัฒน์ ม.ปลาย(4-6) 22 คน 21 คน ลงทะเบียน
24. ACT-00024  รักชาติรักแผ่นดิน ดูข้อมูลชุมนุม ครูธนงศักดิ์ มะลิลา ม.ปลาย(4-6) 30 คน 16 คน ลงทะเบียน
25. ACT-00025  รักชาติรักแผ่นดิน ดูข้อมูลชุมนุม ครูอรรถวุฒิ เกียรติสุข ม.ปลาย(4-6) 30 คน 12 คน ลงทะเบียน
26. ACT-00026  กีฬาไทยสู่ซีเกมส์ : หมากฮอท ดูข้อมูลชุมนุม ครูฉลอง โตสวัสดิ์ ม.ปลาย(4-6) 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
27. ACT-00027  กีฬาไทยสู่ซีเกมส์ : หมากฮอท ดูข้อมูลชุมนุม ครูธนพล ศรีโพธิ์กลาง ม.ปลาย(4-6) 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
28. ACT-00028  กีฬาไทยสู่ซีเกมส์ : หมากรุก ดูข้อมูลชุมนุม ครูวรรณเพ็ญ เสน่ห์ ม.ปลาย(4-6) 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
29. ACT-00029  กีฬาไทยสู่ซีเกมส์ : หมากรุก ดูข้อมูลชุมนุม ครูวิวัฒน์ชัยรินทร์ ประสูตร ม.ปลาย(4-6) 11 คน 8 คน ลงทะเบียน
30. ACT-00030  ดนตรี ดูข้อมูลชุมนุม ครูนพดล กิมกัว ม.ปลาย(4-6) 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
31. ACT-00031  ดนตรี ดูข้อมูลชุมนุม ครูสมพงษ์ ระติเดช ม.ปลาย(4-6) 11 คน 10 คน ลงทะเบียน
32. ACT-00032  นาฏศิลป์ ดูข้อมูลชุมนุม ครูณัฐพล โหมดบำรุง ม.ปลาย(4-6) 11 คน 3 คน ลงทะเบียน
33. ACT-00033  นาฏศิลป์ ดูข้อมูลชุมนุม ครูอรัญญา บุตรศรีภูมิ ม.ปลาย(4-6) 11 คน 4 คน ลงทะเบียน
34. ACT-00034  Vocabulary ดูข้อมูลชุมนุม ครูสุนี คำหลอม ม.ปลาย(4-6) 11 คน 3 คน ลงทะเบียน
35. ACT-00035  Vocabulary ดูข้อมูลชุมนุม ครูปฤษฎีกร ม่วงคุ้ม ม.ปลาย(4-6) 11 คน 9 คน ลงทะเบียน
36. ACT-00036  ชุมนุมห้องสมุด ดูข้อมูลชุมนุม ครูวารุณี ทัดเทียม ม.ปลาย(4-6) 22 คน 22 คน สมัครครบแล้ว
หน้า : 1 จำนวน 36 รายการ
 
     
   

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ   9/13 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน (โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร") สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559.