ค้นหาข้อมูลชื่อชุมนุม :  
ลำดับที่ รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม ระดับชั้น จำนวนสมาชิก ลงทะเบียน
รับ สมัคร
1. ACT-00003  ร้องเต้นเล่นเกม ดูข้อมูลชุมนุม ครูพรรณทิพย์ ศรีประเสริฐ ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
2. ACT-00004  รักชาติรักแผ่นดิน ดูข้อมูลชุมนุม ครูธนงศักดิ์ มะลิลา ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
3. ACT-00006  รักชาติรักแผ่นดิน ดูข้อมูลชุมนุม ครูอรรถวุฒิ เกียรติสุข ม.ปลาย(4-6) 10 คน 9 คน ลงทะเบียน
4. ACT-00005  ร้องเต้นเล่นเกม ดูข้อมูลชุมนุม ครูวรัญญา โสภาศรี ม.ปลาย(4-6) 10 คน 4 คน ลงทะเบียน
5. ACT-00007  เสนาะคำนำวรรณคดี ดูข้อมูลชุมนุม ครูนิตยา ภูมี ม.ปลาย(4-6) 10 คน 0 คน ลงทะเบียน
6. ACT-00008  เสนาะคำนำวรรณคดี ดูข้อมูลชุมนุม ครูกานต์สินี ยะคำ ม.ปลาย(4-6) 10 คน 0 คน ลงทะเบียน
7. ACT-00009  ภาษาไทยไม่ดาร์กไซด์ ดูข้อมูลชุมนุม ครูสันติ เกตุผาสุข ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
8. ACT-00010  ภาษาไทยไม่ดาร์กไซด์ ดูข้อมูลชุมนุม ครูพัชรินทร์ พัฒน์ธนกฤษศิริ ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
9. ACT-00011  ลับสมองประลองปัญญา ดูข้อมูลชุมนุม ครูสมชาย หาญเศรษฐสุข ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
10. ACT-00012  ลับสมองประลองปัญญา ดูข้อมูลชุมนุม ครูจารุวรรณ ผิวคำ ม.ปลาย(4-6) 10 คน 9 คน ลงทะเบียน
11. ACT-00013  การเขียนตัวอักษรแบบริบบิ้น ดูข้อมูลชุมนุม ครูณัฎฐณิชา สายป่าน ม.ปลาย(4-6) 10 คน 0 คน ลงทะเบียน
12. ACT-00014  การเขียนตัวอักษรแบบริบบิ้น ดูข้อมูลชุมนุม ครูนีรนุช นิลพันธ์ุ ม.ปลาย(4-6) 10 คน 5 คน ลงทะเบียน
13. ACT-00015  ริบบิ้นสร้างสรรค์ ดูข้อมูลชุมนุม ครูสุจิตตา แก้วปราณี ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
14. ACT-00016  ริบบิ้นสร้างสรรค์ ดูข้อมูลชุมนุม ครูมนัสนันท์ มงคลสุข ม.ปลาย(4-6) 10 คน 9 คน ลงทะเบียน
15. ACT-00017  อาเซียน ดูข้อมูลชุมนุม ครูวิไลภรณ์ อาจพงษ์ ม.ปลาย(4-6) 10 คน 8 คน ลงทะเบียน
16. ACT-00018  อาเซียน ดูข้อมูลชุมนุม ครูณัฐพัชร์ พิพิธ ม.ปลาย(4-6) 10 คน 0 คน ลงทะเบียน
17. ACT-00019  5 ส ดูข้อมูลชุมนุม ครูอรปภา สงวนกิจ ม.ปลาย(4-6) 10 คน 9 คน ลงทะเบียน
18. ACT-00020  5 ส ดูข้อมูลชุมนุม ครูพวงผกา กงมนต์ ม.ปลาย(4-6) 10 คน 5 คน ลงทะเบียน
19. ACT-00021  ดนตรีสากล ดูข้อมูลชุมนุม ครูนพดล กิมกัว ม.ปลาย(4-6) 10 คน 9 คน ลงทะเบียน
20. ACT-00022  ดนตรีสากล ดูข้อมูลชุมนุม ครูสมพงษ์ ระติเดช ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
21. ACT-00023  สานศิลป์ถิ่นไทย ดูข้อมูลชุมนุม ครูณัฐพล โหมดบำรุง ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
22. ACT-00024  สานศิลป์ถิ่นไทย ดูข้อมูลชุมนุม ครูอรัญญา บุตรศรีภูมิ ม.ปลาย(4-6) 10 คน 5 คน ลงทะเบียน
23. ACT-00025  ศิลปะ ดูข้อมูลชุมนุม ครูเจนจิรา ฉนังกลาง ม.ปลาย(4-6) 10 คน 0 คน ลงทะเบียน
24. ACT-00026  ศิลปะ ดูข้อมูลชุมนุม ครูศศิวิมล ศศิวรกุล ม.ปลาย(4-6) 10 คน 8 คน ลงทะเบียน
25. ACT-00027  หมากรุก ดูข้อมูลชุมนุม ครูฉลอง โตสวัสดิ์ ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
26. ACT-00028  หมากรุก ดูข้อมูลชุมนุม ครูธนพล ศรีโพธิ์กลาง ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
27. ACT-00029  หมากฮอส ดูข้อมูลชุมนุม ครูวรรณเพ็ญ เสน่ห์ ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
28. ACT-00030  หมากฮอส ดูข้อมูลชุมนุม ครูวิวัฒน์ชัยรินทร์ ประสูตร ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
29. ACT-00031  Social Network ดูข้อมูลชุมนุม ครูปุณยนุช ศรีโสภา ม.ปลาย(4-6) 20 คน 20 คน สมัครครบแล้ว
30. ACT-00032  สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ดูข้อมูลชุมนุม ครูนงเยาว์ ยิ่งกว่าชาติ ม.ปลาย(4-6) 10 คน 2 คน ลงทะเบียน
31. ACT-00033  สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ดูข้อมูลชุมนุม ครูนิรมล วารีรัตนโรจน์ ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
32. ACT-00034  มหัศจรรยื้น้ำหมักชีวภาพ ดูข้อมูลชุมนุม ครูดุษฎี สุประดิษฐ ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
33. ACT-00035  มหัศจรรยื้น้ำหมักชีวภาพ ดูข้อมูลชุมนุม ครูภัควัฒน์ บุญจริง ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
34. ACT-00036  ศิลปะบนผืนผ้า ดูข้อมูลชุมนุม ครูแก่นจันทร์ การวิวัฒน์ ม.ปลาย(4-6) 20 คน 20 คน สมัครครบแล้ว
35. ACT-00037  Englist for admission ดูข้อมูลชุมนุม ครูสิริวรรณ หาความสุข ม.6 20 คน 20 คน สมัครครบแล้ว
36. ACT-00038  Activity ดูข้อมูลชุมนุม ครูอนุตรา บุญเพ็ชร ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
37. ACT-00039  Activity ดูข้อมูลชุมนุม ครูปฤษฎีกร ม่วงคุ้ม ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
38. ACT-00040  English is easy ดูข้อมูลชุมนุม ครูชำนาญ คงมั่น ม.ปลาย(4-6) 7 คน 5 คน ลงทะเบียน
39. ACT-00041  English is easy ดูข้อมูลชุมนุม ครูประไพพร บุญมี ม.ปลาย(4-6) 7 คน 0 คน ลงทะเบียน
40. ACT-00042  English is easy ดูข้อมูลชุมนุม ครูจีนใหม่ ม.ปลาย(4-6) 6 คน 1 คน ลงทะเบียน
41. ACT-00043  ใจรักยามว่างใฝ่หาความรู้ ดูข้อมูลชุมนุม ครูภัสสร จันทร์รุ่งอุทัย ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
42. ACT-00044  ใจรักยามว่างใฝ่หาความรู้ ดูข้อมูลชุมนุม ครูวารุณี ทัดเทียม ม.ปลาย(4-6) 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
หน้า : 1 จำนวน 42 รายการ
 
     
   

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ   9/13 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน (โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร") สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559.