ค้นหาข้อมูลชื่อชุมนุม :  
ลำดับที่ รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม ระดับชั้น จำนวนสมาชิก ลงทะเบียน
รับ สมัคร
1. ACT-00001  English on tour ดูข้อมูลชุมนุม ครูชำนาญ คงมั่น ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
2. ACT-00002  English on tour ดูข้อมูลชุมนุม Mr.Motale Hirris Moliki ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
3. ACT-00003  E-Sport ดูข้อมูลชุมนุม ครูอนุตรา บุญเพ็ชร ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
4. ACT-00001  Math Game ดูข้อมูลชุมนุม ครูสมชาย หาญเศรษฐสุข ทุกระดับชั้น 12 คน 13 คน สมัครครบแล้ว
5. ACT-00005  Math Game ดูข้อมูลชุมนุม ครูจารุวรรณ ผิวคำ ทุกระดับชั้น 12 คน 10 คน ลงทะเบียน
6. ACT-00004  E-Sport ดูข้อมูลชุมนุม ครูสุภาวดี ขาวสบาย ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
7. ACT-00006  Math Clinic ดูข้อมูลชุมนุม ครูสายชล โตสวัสดิ์ ทุกระดับชั้น 12 คน 4 คน ลงทะเบียน
8. ACT-00007  English Game ดูข้อมูลชุมนุม ครูนนทพัทธ์ โคหนองบัว ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
9. ACT-00008  Math Clinic ดูข้อมูลชุมนุม ครูสุมานัน สาระเขตต์ ทุกระดับชั้น 12 คน 5 คน ลงทะเบียน
10. ACT-00010  Math is fun ดูข้อมูลชุมนุม ครูณัฏฐา ผลเกิด ทุกระดับชั้น 12 คน 11 คน ลงทะเบียน
11. ACT-00010  English Game ดูข้อมูลชุมนุม ครูปฤษฎีกร ม่วงคุ้ม ทุกระดับชั้น 12 คน 13 คน สมัครครบแล้ว
12. ACT-00011  Math is fun ดูข้อมูลชุมนุม ครูวันเพ็ญ แสงจันทร์ ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
13. ACT-00013  Sing a song Eng-chi ดูข้อมูลชุมนุม ครูประภัสสร ทองสุข ทุกระดับชั้น 12 คน 10 คน ลงทะเบียน
14. ACT-00013  Science is all around ดูข้อมูลชุมนุม ครูณัฎฐณิชา สายป่าน ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
15. ACT-00014  Sing a song Eng-chi ดูข้อมูลชุมนุม ครูสุทิศา ไฝติ๊บ ทุกระดับชั้น 12 คน 3 คน ลงทะเบียน
16. ACT-00015  Science is all around ดูข้อมูลชุมนุม ครูสุวิษา ไกรฉวี ทุกระดับชั้น 12 คน 1 คน ลงทะเบียน
17. ACT-00017  ECO LIFE ดูข้อมูลชุมนุม ครูนิธินาถ ล้อสินคำ ทุกระดับชั้น 12 คน 0 คน ลงทะเบียน
18. ACT-00018  ECO LIFE ดูข้อมูลชุมนุม ครูพรรณทิพา ขันเดช ทุกระดับชั้น 12 คน 4 คน ลงทะเบียน
19. ACT-00017  สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ดูข้อมูลชุมนุม ครูนงเยาว์ ยิ่งกว่าชาติ ทุกระดับชั้น 12 คน 8 คน ลงทะเบียน
20. ACT-00020  สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ดูข้อมูลชุมนุม ครูนิรมล วารีรัตนโรจน์ ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
21. ACT-00019  LEGO Science ดูข้อมูลชุมนุม ครูมนัสนันท์ มงคลสุข ทุกระดับชั้น 12 คน 23 คน สมัครครบแล้ว
22. ACT-00021  สวนฟอกอากาศ ดูข้อมูลชุมนุม ครูปารณีย์ บุญจริง ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
23. ACT-00022  ลับไหวพริบ พิชิตภาษาไทย ดูข้อมูลชุมนุม ครูกานต์สินี ยะคำ ทุกระดับชั้น 12 คน 16 คน สมัครครบแล้ว
24. ACT-00022  RYW.3 YouTuber ดูข้อมูลชุมนุม ครูสุปราณี กิตติวรเชฏฐ์ ทุกระดับชั้น 12 คน 13 คน สมัครครบแล้ว
25. ACT-00025  RYW.3 YouTuber ดูข้อมูลชุมนุม ครูสโรชา บุญสุทธิ ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
26. ACT-00024  เสนาะเสียงสำเนียงเพลง ดูข้อมูลชุมนุม ครูนิตยา ภูมี ทุกระดับชั้น 12 คน 1 คน ลงทะเบียน
27. ACT-00027  เสนาะเสียงสำเนียงเพลง ดูข้อมูลชุมนุม ครูกนกวรรณ สิทธิอมร ทุกระดับชั้น 12 คน 3 คน ลงทะเบียน
28. ACT-00023  สวนฟอกอากาศ ดูข้อมูลชุมนุม ครูภัควัฒน์ บุญจริง ทุกระดับชั้น 12 คน 13 คน สมัครครบแล้ว
29. ACT-00027  การประดิษฐ์ตัวอักษร ด้วยปากาเมจิก ดูข้อมูลชุมนุม ครูนีรนุช นิลพันธ์ุ ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
30. ACT-00030  พอเพียง ดูข้อมูลชุมนุม ครูณัฐพัชร์ พิพิธ ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
31. ACT-00030  การประดิษฐ์ตัวอักษร ด้วยปากาเมจิก ดูข้อมูลชุมนุม ครูสริยา กาญจนคลอด ทุกระดับชั้น 12 คน 9 คน ลงทะเบียน
32. ACT-00031  พอเพียง ดูข้อมูลชุมนุม ครูธีรนุช ป้องเพชร ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
33. ACT-00030  Social Network1 ดูข้อมูลชุมนุม ครูภัทราวดี สนั่นเอื้อ ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
34. ACT-00034  Social Network1 ดูข้อมูลชุมนุม ครูปุณยนุช ศรีโสภา ทุกระดับชั้น 12 คน 13 คน สมัครครบแล้ว
35. ACT-00033  Jumprope (กระโดดเชือก) ดูข้อมูลชุมนุม ครูสิรีธร จันทร์ลอย ทุกระดับชั้น 12 คน 13 คน สมัครครบแล้ว
36. ACT-00032  ธนาคารขยะ ดูข้อมูลชุมนุม ครูพวงผกา กงมนต์ ทุกระดับชั้น 12 คน 13 คน สมัครครบแล้ว
37. ACT-00036  Jumprope (กระโดดเชือก) ดูข้อมูลชุมนุม ครูณัฐวดี หุ้มสิน ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
38. ACT-00035  Social Network 2 ดูข้อมูลชุมนุม ครูกาญจนา เกตุรามฤทธิ์ ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
39. ACT-00037  ธนาคารขยะ ดูข้อมูลชุมนุม ครูวิไลภรณ์ อาจพงษ์ ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
40. ACT-00039  Social Network 2 ดูข้อมูลชุมนุม ครูมะลิวัลย์ ดาบจันทร์ ทุกระดับชั้น 12 คน 13 คน สมัครครบแล้ว
41. ACT-00041  Social Network 3 ดูข้อมูลชุมนุม ครูฐิติพงษ์ หงษ์น้อย ทุกระดับชั้น 12 คน 13 คน สมัครครบแล้ว
42. ACT-00040  สวดมนต์สรภัญญะ ดูข้อมูลชุมนุม ครูอรปภา สงวนกิจ ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
43. ACT-00043  สวดมนต์สรภัญญะ ดูข้อมูลชุมนุม ครูปวรรัตน์ จริยประภาพันธ์ ทุกระดับชั้น 12 คน 10 คน ลงทะเบียน
44. ACT-00042  นาฏการที่ราบสูง ดูข้อมูลชุมนุม ครูธันชนก ไกรเพชร ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
45. ACT-00045  DIY by me ดูข้อมูลชุมนุม ครูศศิวิมล ศศิวรกุล ทุกระดับชั้น 12 คน 13 คน สมัครครบแล้ว
46. ACT-00045  นาฏการที่ราบสูง ดูข้อมูลชุมนุม ครูณัฐพล โหมดบำรุง ม.3 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
47. ACT-00046  DIY by me ดูข้อมูลชุมนุม ครูสุพาพร ลิ่มเงิน ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
48. ACT-00048  คนเปื้อนสี ดูข้อมูลชุมนุม ครูกิตติศักดิ์ วัฒนะสงค์ ทุกระดับชั้น 12 คน 11 คน ลงทะเบียน
49. ACT-00049  คนเปื้อนสี ดูข้อมูลชุมนุม ครูกรณ์ โต๊ะยีหวัง ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
50. ACT-00050  หมอภาษา ดูข้อมูลชุมนุม ครูนฤมล บดนอก ทุกระดับชั้น 12 คน 3 คน ลงทะเบียน
51. ACT-00051  หมอภาษา ดูข้อมูลชุมนุม ครูอุษณีย์ หล้าสีดา ทุกระดับชั้น 12 คน 4 คน ลงทะเบียน
52. ACT-00052  Entertainment ดูข้อมูลชุมนุม ครูสุนี คำหลอม ทุกระดับชั้น 12 คน 0 คน ลงทะเบียน
53. ACT-00053  Entertainment ดูข้อมูลชุมนุม Mr.Romulo M.Anadon ทุกระดับชั้น 12 คน 0 คน ลงทะเบียน
หน้า : 1 จำนวน 53 รายการ
 
     
   

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ   9/13 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน (โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร") สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559.