Activity Web Gallery

โรงเรียนได้เปิดโครงการเต้นแอโรบิค วัยใสรูปร่างสวย ให้กับครูและนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์เสื้อจาก บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25