อบรบอนามัยเบื้องต้น

กิจกรรมอบรมอนามัย เป็นโครงการ "ปันสุขสู่ 2 วัยใส่ใจชุมชน" อบรมให้ความรู้สุขภาพอนามัยพื้นฐานของผู้สูงวัย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25