อบรบอนามัยเบื้องต้น

กิจกรรมอบรมอนามัย เป็นโครงการ "ปันสุขสู่ 2 วัยใส่ใจชุมชน" อบรมให้ความรู้สุขภาพอนามัยพื้นฐานของผู้สูงวัย