ประชุมผู้ปกครอง ระดับ ม.2-5

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ มีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 5 และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี