วันต่อต้านยาเสพติด ปี 2558

วันต่อต้านยาเสพติดของโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจึงได้เดินรงรงค์ต่อต้านยาเสพติด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25