พิธ๊การมอบรางวัลกลุ่มสาระสังคมและภาษาไทย

การมองรางวัลให้กับนักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25