พิธ๊การมอบรางวัลกลุ่มสาระสังคมและภาษาไทย

การมองรางวัลให้กับนักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558