พิธ๊การมอบรางวัลกลุ่มสาระสังคมและภาษาไทย

การมองรางวัลให้กับนักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75