พิธี"ถวายเทียนพรรษา"

พิธี"ถวายเทียนพรรษา" เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดีงามของไทยและเป็นพิธีของศาสนาอันยาวนาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24