สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสัปดาห์อาเซียน

18 สิงหาคม 2559

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ จัดกิจกรรมวันวิทย์ และสัปดาห์วันอาเซียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25