อบรมฝึกซ้อมแผนป้องกัน พร้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

17 มิถุนายน 2559

จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลระยอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25