นักเรียนอบรมค่ายปิโตรแคมป์ สู่แช้มป์ปิโตร60

20-22 พฤศจิกายน 2560

ตัวแทนนักเรียนสายวิทย์ - คณิต เข้าค่ายอบรม โครงการค่ายปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร60 จากสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจรุ่นใหม่ (OBA) จ.พระนครศรีอยุทธยา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15