นักเรียนอบรมค่ายปิโตรแคมป์ สู่แช้มป์ปิโตร60

20-22 พฤศจิกายน 2560

ตัวแทนนักเรียนสายวิทย์ - คณิต เข้าค่ายอบรม โครงการค่ายปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร60 จากสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจรุ่นใหม่ (OBA) จ.พระนครศรีอยุทธยา