พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ปี2560

23 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตรประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี2560 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25