พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ปี2560

23 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตรประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี2560 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ