อบรม PBL

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) บูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่นวัตกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Contact name