อบรม PLC to Research

8 พฤศจิกายน 2562 คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล การเขียนรายงานการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ให้เป็นงานวิจัย ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
krootata