ประวัติโรงเรียน                     วิสัยทัศน์/พันธกิจ                     เป้าประสงค์     
          สัญลักษณ์โรงเรียน           โครงสร้างการบริหาร        คณะกรรมการสถานศึกษา 
            แผนผังโรงเรียน            มาร์ช ฟ้า - ขาว             ทำเนียบผู้บริหาร
            ทำเนียบบุคลากร               ข้อมูลบุคลากร              ข้อมูลนักเรียน
              แผนการเรียน               ปฏิทินกิจกรรม          ภาพบริเวณรอบโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
 
ใน ปี พ.ศ.  2535   ท่านพระครูพิทักษ์รัตตเขต เจ้าอาวาสวัดปากน้ำได้เสนอความจำนงจะให้ใช้ ที่ดินบริเวณหลัง วัดปากน้ำ จำนวน 11 ไร่  เพื่อก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อนายมังกร   กุลวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ในโอกาสที่อธิบดีกรมสามัญศึกษา นายบรรจง พงษ์ศาสตร์ ได้เดินทางมาประชุมสัมมนาข้าราชการกรมสามัญศึกษาที่จังหวัดระยอง และได้ไปดูสถานที่ มีความเห็นชอบจึงมอบ ให้นายมังกร   กุลวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ผ่านสำนักงาน สามัญศึกษาจังหวัดระยอง โดย นายอำนวย ทั่ว ทิพย์  ผู้อำนวยการ สามัญศึกษาจังหวัด ระยองโดย  พณฯ รัฐมนตรีนายสัมพันธ์   ทองสมัคร ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องตั้ง โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์   2537
                 ในวันที่  14    มีนาคม  2537    กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ใหม่   เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จแบบ ก ข และ ค ต่อมาโรงเรียนได้ขอเปลี่ยนแปลงอาคารเรียนเป็นแบบ 318 ล/30  ( พิเศษ ) มีลักษณะเป็น อาคารเรียน 4  ชั้นใต้ถุนโล่ง มีห้องน้ำภายในอาคาร และได้รับอนุมัติจากกระทรวง ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน พ.ศ. 2537   กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายมานพ งามสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นผู้บริหารโรงเรียน ระยองวิทยาคมปากน้ำ คนแรกเมื่อ วันที่ 13  พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน หลังแรกในวันที่  18  พฤศจิกายน พ.ศ.2537  เวลา 09.39 น. โดยมีท่านพระครูพิทักษ์ รัตตเขต เป็นประธาน  
 

 
ที่ตั้ง                                                                      เลข ที่ 9/13 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
                                                                             จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์                                                               (038) 940381
โทรสาร                                                                 (038) 940382
Web Site                                                           http://www.paknam.ac.th
E-mail                                                                 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เนื้อที่                                                                      12 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา

Additional information