ประวัติโรงเรียน                     วิสัยทัศน์/พันธกิจ                     เป้าประสงค์     
          สัญลักษณ์โรงเรียน           โครงสร้างการบริหาร        คณะกรรมการสถานศึกษา 
            แผนผังโรงเรียน            มาร์ช ฟ้า - ขาว             ทำเนียบผู้บริหาร
            ทำเนียบบุคลากร               ข้อมูลบุคลากร              ข้อมูลนักเรียน
              แผนการเรียน               ปฏิทินกิจกรรม          ภาพบริเวณรอบโรงเรียน

เป้าประสงค์

  1. มีคุณลักษณะ และคุณภาพตามนโยบาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา  จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
  2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
  3. ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และห่างไกลยาเสพติด
  5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
  6. ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  8. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ
  9. โรงเรียน ได้รับความร่วมมือ ระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ  ในการจัดและพัฒนาการศึกษา

Additional information