ประวัติโรงเรียน                     วิสัยทัศน์/พันธกิจ                     เป้าประสงค์     
          สัญลักษณ์โรงเรียน           โครงสร้างการบริหาร        คณะกรรมการสถานศึกษา 
            แผนผังโรงเรียน            มาร์ช ฟ้า - ขาว             ทำเนียบผู้บริหาร
            ทำเนียบบุคลากร               ข้อมูลบุคลากร              ข้อมูลนักเรียน
              แผนการเรียน               ปฏิทินกิจกรรม          ภาพบริเวณรอบโรงเรียน

 

 วิสัยทัศน์

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ มุ่งจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะทางดนตรี กีฬา และมีคุณธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

  1. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
  2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนมาตรฐานสากล
  4. พัฒนา และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และห่างไกลยาเสพติด
  5. พัฒนาสภาแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งกา่รเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
  6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
  7. พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  8. พัฒนาการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
  9. สร้างความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ในการจัดและพัฒนาการศึกษา

Additional information