ประวัติโรงเรียน                     วิสัยทัศน์/พันธกิจ                     เป้าประสงค์     
          สัญลักษณ์โรงเรียน           โครงสร้างการบริหาร        คณะกรรมการสถานศึกษา 
            แผนผังโรงเรียน            มาร์ช ฟ้า - ขาว             ทำเนียบผู้บริหาร
            ทำเนียบบุคลากร               ข้อมูลบุคลากร              ข้อมูลนักเรียน
              แผนการเรียน               ปฏิทินกิจกรรม          ภาพบริเวณรอบโรงเรียน

 

 วิสัยทัศน์

ภายในปี 2553  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ และมีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

  1. กระจายอำนาจการบริหารโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
  2. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ
  4. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดำรงชีวิต
  5. จัดให้มีนวัตกรรม / เทคโนโลยี / แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม
  6. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Additional information