ประวัติโรงเรียน                     วิสัยทัศน์/พันธกิจ                     เป้าประสงค์     
          สัญลักษณ์โรงเรียน           โครงสร้างการบริหาร        คณะกรรมการสถานศึกษา 
            แผนผังโรงเรียน            มาร์ช ฟ้า - ขาว             ทำเนียบผู้บริหาร
            ทำเนียบบุคลากร               ข้อมูลบุคลากร              ข้อมูลนักเรียน
              แผนการเรียน               ปฏิทินกิจกรรม          ภาพบริเวณรอบโรงเรียน

เป้าประสงค์

  • สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร และจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
  • สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
  • ส่งเสริมและพัฒนาครูทุกคน ให้เป็นครูมืออาชีพ
  • ผู้เรียนร้อยละ 75 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  • นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  • มีการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  • สถานศึกษาจัดและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ
  • ผู้เรียนทุกคนมีความตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย

Additional information