ประวัติโรงเรียน                     วิสัยทัศน์/พันธกิจ                     เป้าประสงค์     
          สัญลักษณ์โรงเรียน           โครงสร้างการบริหาร        คณะกรรมการสถานศึกษา 
            แผนผังโรงเรียน            มาร์ช ฟ้า - ขาว             ทำเนียบผู้บริหาร
            ทำเนียบบุคลากร               ข้อมูลบุคลากร              ข้อมูลนักเรียน
              แผนการเรียน               ปฏิทินกิจกรรม          ภาพบริเวณรอบโรงเรียน
 
 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

ลำดับที่

รายชื่อ

ประเภท

ตำแหน่ง

1

นายลือชัย    อนุจิตรอนันต์

   ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

ประธานกรรมการ

2

นายนิทัศน์   เกษารัตน์

   ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

3

นายอนุวัต   วิตนากร

       ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

4

นายไพฑูรย์   รัตนพรวารีสกุล

  ผู้แทนองค์กรปกครองฯ

กรรมการ

5

นายผณินทร  เกษรแพทย์

       ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

6

นายฐิติพงศ์   ศรีประศาสน์

       ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

7

นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา

       ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

8

นายวิชิต   ศรีชลา

       ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

9

นายคมเดช    รัตนพรวารีสกุล

       ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

10

นายสุรทิน    ภัทรธรรมา

    ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

11

นายบุญลาภ   ตั้งศิริเสถียร

   ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

12

ดาบตำรวจศักดิ์ชัย   เสือแก้ว

      ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

13

นางสาวกัลยาณี   หาความสุข

      ผู้แทนนักเรียน

กรรมการ

14

นางนีรนุช     นิลพันธุ์

          ผู้แทนครู

กรรมการ

15

นายสันติ  มุกดาสนิท

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ

 

Additional information