ข่าวสารกิจกรรมปี 2560

 

21 กรกฎาคม 60 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์พระพุทธศาสนา ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์จากวัดปากน้ำสมุทรคงคาราม ต.ปากน้ำ จ.ระยอง 

9 กรกฎาคม 60 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชึพและเทคโน ฯ พร้อมกับที่ปรึกษา ม.3 นำนักเรียนศึกษาดูงาน เกษตรแห่งชาติ 60 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

6 กรกฎาคม 60 กิจกรรม หล่อเทียนจำนำพรรษา ถวายวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ,วัดกรอกยายชา,วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม อ.เมือง จ.ระยอง

4 กรกฎาคม 60 อบรม GEN Z จากคณะกรรมการ สมาคมเด็กและเยาวชน 

4 กรกฎาคม 60 รับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกาษา 2560 

30 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ ณ ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ 

29 มิถุนายน 2560 นักเรียนฝึกวิชาทหาร รับน้องนักศึกษาวิชาทหารปี 1 

27 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมรำลึกท่านสุนทรภู่ พร้อมทั้ง ส่งตัวแทนร่วมประกวด ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อ่านกลอนทำนองเสนาะ 

26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ส่วนหนึ่งโครงการโรงเรียนสีขาว

24 มิถุนายน 2560 คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ" โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

23 มิถุนายน 2560 ขอขอบคุณ บริษัทบีแอลซีพี มอบทุน "โครงการเพื่อน้อง ๆ เรียนดีกับ บีแอลซีพี " 

20 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกาษา ดำเนินโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬา จ.ระยอง

16 - 17 มิถุนายน 2560 นักเรียนระดับ ม.1 เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดคลองทราย อ.บ้านฉาง จ.ระยอง และม.4 ณ ธรรมสถิต อ.เมือง จงระยอง

15 มิถุนายน 2560 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ลูกศิษย์ที่ดี ต้องมีครู

11 มิถุนายน 2560 กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ระดับ ม.2-3 และ ม.5-6  ประปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยประชุมผู้ปกครอง ระดับ ม.1,ม.4 

6 มิถุนายน 2560 ตัวแทนนักเรียนเดินทางร่วมกิจกรรม ทะเลโลก-ทะเลไทย ณ แหลมเจริญ จ.ระยอง 

6 มินายน 2560 ประชาธิปไตยเต็มใบ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

26-27 พฤษภาคม 2560 คณะครู อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตรววษที่ 21

 

 กิจกรรมปี52 / กิจกรรมปี53 / กิจกรรมปี54 / กิจกรรมปี55 /กิจกรรมปี56 

 กิจกรรมปี57 / กิจกรรมปี58 /กิจกรรมปี59/กิจกรรมปี60

Additional information