หน้าหลัก

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

ได้รับรางวัล และบางรายการได้เป็นตัวแทนของ จ.ระยอง


กลุ่มสารถการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ลำดับ รายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ หมายเหตุ
1 การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น เหรียญทอง  
2 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ เหรียญทอง ตัวแทน
3 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เหรียญทอง  
4 การสร้าง Web page ประเภท Text Editor เหรียญทอง  
5 การสร้าง Web page ประเภท Text Editor เหรียญเงิน  
6 การสร้าง Web page ประเภท CMS เหรียญทอง  
7 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เหรียญทอง  
8 การตัดต่อภาพยนตร์ เหรียญเงิน  
9 ค้นหาอัฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ เหรียญเงิน  
10 การแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง ตัวแทน
11 การแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง ตัวแทน
12 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง  
13 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง  
14 การแข่งขันประดิษฐ์โครงงานอาชีพ ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง  
15 การแข่งขันประดิษฐ์โครงงานอาชีพ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง ตัวแทน
16 การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง  
17 การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง  


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ รายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ หมายเหตุ
1 Story telling ม.ปลาย เหรียญเงิน  


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ลำดับ รายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ หมายเหตุ
1 โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน  
2 โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญเงิน  
3 GSP ระดับ ม.ปลาย เหรียญเงิน  
4 อัจฉริยภาพทางคณิตสาสตร์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง  


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลำดับ รายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ หมายเหตุ
1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง  
2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง  
3 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง  
4 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง  
5 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง  
6 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง  
7 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง  
8 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญเงิน  
9 สิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง  
10 สิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญเงิน  


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ รายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ หมายเหตุ
1 โครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง  
2 โครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง  
3 เล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง  
4 เล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง  
5 มารยาทไทย ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง  
6 มารยาทไทย ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง  
7 ภาพยนตร์สั้น เหรียญทอง  
8 เพลงคุณธรรม ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน  
9 เพลงคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย เหรียญเงิน  
 


Additional information