เนื้อหา

รางวัลOBEC รองฯ วนิดา ใบโพธิ์
ชื่อรางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง ระดับชาติ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

โครงการประกวดผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วัน/เดือน/ปี ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

สถานที่ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โดยรับเกียรติบัตร OBEC AWARDS ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ จาก นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ รองเลขา กพฐ

และรับเกียรติบัตร OBEC AWARDS เหรียญทอง ระดับชาติ

จาก ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค

Additional information