เนื้อหา

 CONGRATULATIONS !!!

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

จันทร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ครูชัยวัฒน์ ช่างหล่อ                 ครูวิไลภรณ์  จันหวาน                      ครูนิรมล วารีรัตนโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ (พละศึกษา)   ครูชำนาญการพิเศษ (สังคมศึกษา)  ครูชำนาญการพิเศษ (การงานอาชีพ)

Additional information