เนื้อหา

ชนะเลิศ Adobe Photoshop

 นักเรียนคนเก่ง ICT !!!

นางสาวศิรดา  ขจรกลิ่นมาลา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  แข่งขันการสร้าง Postor ประชาสัมพันธ์

ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ  ประจำปี 2558 ราชมงคล รักษ์เหลืองจันทร์

ณ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

 

 

Additional information