เนื้อหา

การประกวดร้องเพลง

 CONGRATULATIONS !!!

ขอแสดงความยินดีกับนายจตุพล  ภู่คล้าย 

ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งไทยยส่งเสริมศีลธรรม

ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

    

        

Additional information