เนื้อหา

แข่งขบัน IT.DAY 59

 

 CONGRATULATIONS !!!

ขอแสดงความยินนักเรียนคนเก่ง ได้รรับโล่ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย และเงินรางวัล

เนื่องใน กิจกรรมการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์

ในงาน  IT.DAY ณ วิทยาลัยเทคนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ได้รับรางวัลดังนี้

กิจกรรมที่ 1 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน Animation Contest ม.ต้น

  1. เด็กชายดรัณภพ   พัดสายทอง

  2.  เด็กหญิงอภัชชา ธิน้อมธรรม

  3.  นางสาวฐิติรัตน์  ล้ำศรี

 

 

กิจกรรมที่ 2 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน Microsoft Office 2010 ม.ต้น

  1. เด็กชายสุทธวีร์  สุขจิต

 

    

 

    

 

        

Additional information