พันธกิจ

  • 1 . พัฒนานักศึิกษาวิชาทหารทุกชั้นปีให้มีความพร้อมอยู่เสมอ
  • 2 . ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  • 3 . ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน และสังคมด้วยความเต็มใจ
  • 4 . เป็นแบบอย่างของการสร้างวินัยในสถานศึกษาให้บุคคลอื่นได้ปฏิบัติตาม