วัตถุประสงค์

  • 1 . ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้เพื่อให้เกิดระเบียบวินัย
  • 2 . ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  • 3 . เป็นแบบอย่างของการสร้างวินัย