วิสัยทัศน์

  •      นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย สุภาพ อ่อนน้อม รักเกียรติ รักศักดิ์ศรีของนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมปกป้องแผ่นดินไทยและ ดำรงไว้ทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์